Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 870/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ tháng 06/2021, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng liên danh cùng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch đầu tư; Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thiết kê đô thị và nông thôn, Trung tâm Tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Phát triển bền vững; Công ty cổ phần tập đoàn Đất Việt và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) phối hợp tổ chức triển khai xây dựng phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND Tỉnh Hưng Yên

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có phạm vi toàn bộ tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích tự nhiên hơn 930 km vuông bao gồm cả 10 đơn vị hành chính. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, là công cụ quản lý Nhà nước hiệu lực, hiệu quả, vì vậy việc lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch Vùng, các quy hoạch Ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, Xã hội và Môi trường.

Liên danh các nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ban, Ngành trực thuộc

Căn cứ kết luận tại Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ngày 10/06/2021 về Kế hoạch và phương pháp triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cùng các thành viên liên danh tư vấn lập Quy hoạch tổ chức các buổi làm việc tại các cơ quan Sở, Ban, Ngành trên toàn tỉnh Hưng Yên để thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến nội dung Quy hoạch, đề xuất phối hợp xây dựng phương án phát triển của các Ngành để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang