Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

1.1. Lãnh đạo Viện: 01 Viện trưởng và 02 phó Viện trưởng
  a)    Hội đồng tư vấn: 
    - Hội đồng Khoa học và Công nghệ, 
    -  Hội đồng Thi đua - khen thưởng.
    - Hội đồng lương.

b)    Khối hành chính:
    - Văn phòng 
    - Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

c)    Khối chức năng:
    - Phòng Nghiên cứu Phát triển
    - Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
    - Phòng Công nghệ môi trường và biến đổi khí hậu
    - Phòng Dự án và Chuyên giao công nghệ
    - Phòng Thí nghiệm

d)    Khối các Trung tâm và Doanh nghiệp KH&CN:                                                                                   
    - Trung tâm Quy hoạch Phát triển
    - Trung tâm Thử nghiệm và ươm tạo Công nghệ

1.2. Sơ đồ tổ chức:

 

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang