1. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT

 2. Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 3. Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

 4. Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Thông tư 75/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/10/2021
 5. Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2011.
 6. Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành, quản lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ
 7. Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
 8. Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
 9. Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 10. Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 11. Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 12. Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
 13. Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
 14. Thông tư Quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
 15. THÔNG TƯ 02/2021/TT-BKHCN QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
 16. THÔNG BÁO 234/TB-BKHCN NĂM 2021 VỀ KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN TÙNG TẠI HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
 17. QUYẾT ĐỊNH 28/QĐ-BKHCN NĂM 2021 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP VÀ 02/NQ-CP
 18. QUYẾT ĐỊNH 3835/QĐ-BKHCN CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
 19. QUYẾT ĐỊNH 3297/QĐ-BKHCN NĂM 2020 VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 20. QUYẾT ĐỊNH 2684/QĐ-BKHCN NĂM 2020 VỀ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 02/2020/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH KHOẢN 1 ĐIỀU 41 NGHỊ ĐỊNH 70/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
 21. THÔNG TƯ 02/2020/TT-BKHCN VỀ HƯỚNG DẪN KHOẢN 1 ĐIỀU 41 NGHỊ ĐỊNH 70/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
 22. VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BKHCN NĂM 2020 HỢP NHẤT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
   
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang