Dịch vụ môi trường

I. NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Phòng Khoa học và công nghệ môi trường của Viện hoạt động theo các lĩnh vực sau:
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM) cho các đơn vị trên địa bàn cả nước.
- Tư vấn lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ cho các đơn vị có nhu cầu.
- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường
- Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình, dự án xử lý môi trường
Sau 6năm hoạt động, Phòng đã dần đi vào ổn định, kết quả trong năm 2014, ngoài việc thực hiện các đề tài, dự án của Viện phòng Khoa học và công nghệ môi trường còn thực hiện các dịch vụ môi trường từ bên ngoài (doanh thu đạt khoảng 1,3tỷ đồng).

Lĩnh vực hoạt động
1. Tư vấn chuyển giao công nghệ và kỹ thuật bảo vệ môi trường
- Lập đề án bảo vệ môi trường.
- Quan trắc lập báo cáo giám sát ô nhiễm môi trường định kỳ.
- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.
2. Phân tích đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường
- Xử lý nước thải: nước thải thực phẩm, nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện...
- Xử lý ô nhiễm đất: ô nhiễm đất tại các vùng khai thác mỏ, thâm canh nông nghiệp.
- Xử lý khí thải: khí thải công nghiệp bằng phương pháp hấp phụ.
4. Xây dựng, chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
5. Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;
6. Triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, quy trình công nghệ vào thực tiễn phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

II. NGUỒN NHÂN LỰC
- Phòng có 01 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 07 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa học, môi trường và sinh học.

Nội dung ảnh 1

Nội dung ảnh 2

Nội dung ảnh 3

Nội dung ảnh 4

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang