1)      Văn phòng:
    Chức năng: Giúp Viện trưởng quản lý các công tác về tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, hoạt động tài chính, lao động tiền lương, vật tư tài sản đáp ứng cho các hoạt động khoa học và công nghệ và các mặt công tác khác của Viện.
    Nhiệm vụ:
    - Công tác tổ chức cán bộ: Quy hoạch cán bộ, công tác cán bộ, quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và thi tuyển công chức, đào tạo bồi dưỡng công chức, điều động, thuyên chuyển cán bộ, quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chính trị nội bộ.
    - Công tác hành chính: thực hiện công tác văn thư, lư trữ hồ sơ giấy tờ, tiếp khách, lễ tân, vệ sinh, bảo vệ an toàn cơ quan, quản lý sửa chữa phục vụ điện nước sinh hoạt trong Viện.
    - Quản lý, theo dõi các nguồn vốn hoạt động của Viện.
    - Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm theo các nguồn vốn được cấp phát và các hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật của Viện.
    - Hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trong cơ quan thực hiện chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo đúng nội dung và đúng quy định của Nhà nước, pháp lệnh tài chính kế toán.
    - Thực hiện các chế độ thanh quyết toán tài chính định kỳ và hàng năm.
    - Công tác lao động tiền lương: xây dựng kế hoạch, quản lý và theo dõi biên chế quỹ lương theo chính sách chế độ tiền lương và các chế độ bảo hiểm hiện hành, quản lý lao động, bảo hộ an toàn lao động.
    - Quản lý về giá trị toàn bộ tài sản cố định của Viện.
    - Công tác quản trị: quản lý quỹ đất, nhà xưởng, vật tư, trang thiết bị hành chính văn phòng, phòng chống cháy nổ và phát triển xe ô tô của Viện.
    - Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Viện.
    - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Lương của Viện.

2)      Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế:
    Chức năng: Giúp Viện trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện. 
    Nhiệm vụ:
    - Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm và dài hạn của Viện.
    - Lập kế hoạch xét duyệt, nghiệm thu và thực hiện công tác quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện chủ trì và tham gia thực hiện. 
    - Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Viện.
    - Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Viện.
    - Thực hiện công tác lưu trữ, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ lên website.
    - Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Viện.

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang