Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ có đủ điều kiện, năng lực nghiên cứu cơ sở lí luận phát triển kinh tế xã hội cho vùng, lãnh thổ, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống cho các vùng lãnh thổ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các giải pháp khoa học và công nghệ có tính chất vùng, liên vùng (liên kết hoạt động khoa học và công nghệ giữa các tỉnh, thành phố và giữa các vùng lãnh thổ trong cả nước), tạo bước phát triển mạnh, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước; Làm cầu nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, tư vấn để các tổ chức khoa học và công nghệ ở địa phương tăng cường năng lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chung của vùng; phối hợp các mặt hoạt động khoa học và công nghệ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng để hình thành những nhiệm vụ khoa học có tính liên vùng nhằm giải quyết một cách kịp thời những vấn đề khoa học hiện mà thực tiễn đang đặt ra cho các tỉnh, thành phố trong vùng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, điều tra và cập nhật thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của các vùng kinh tế, tỉnh và thành phố,…phục vụ cho công tác đánh giá, thống kê và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ…; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các loại hình tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp cho từng vùng, miền trên cả nước, đặc biệt là các vùng miền núi đặc biệt khó khăn.

Tiếp nhận, thử nghiệm và hoàn thiện các tiến bộ khoa học và công nghệ cho thích ứng với điều kiện của từng địa phương, từng vùng, lãnh thổ, tổ chức sản xuất thử nghiệm và chuyển giao vào thực tiễn sản xuất và đời sống, từng bước thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ.

Tạo mối liên kết các cở sở nghiên cứu (Viện nghiên cứu, Trường đại học…) với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm gắn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với nhu cầu thực tế sản xuất, kinh doanh của nông dân và các doanh nghiệp.

Có đủ điều kiện, năng lực hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kinh doanh các sản phẩm khoa học và hợp tác đào tạo cán bộ khoa học với các cở quan nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học của các nước trong khu vực và thế giới.

Những hoạt động chính:

+ Nghiên cứu cơ sở lí luận phát triển kinh tế xã hội và nghiên cứu phát triển công nghệ.
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khoa học và công nghệ cho các vùng, lãnh thổ.

Nghiên cứu công nghệ và các giải pháp KH&CN, tiếp thu đánh giá, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ để chuyển giao các công nghệ vào sản xuất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Trong đó ưu tiên lĩnh vực sinh học nông nghiệp, phát triển nông nghiệp - nông thôn và các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn; vùng chịu tác động nhiều của biến đổi khí hậu.

Cập nhật và xử lý, tổng hợp các số liệu về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của các vùng lãnh thổ, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cung cấp cơ sở lý luận, các tư liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Bộ và thực hiện các nhiệm vụ do Bộ giao.

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, tổ chức đào tạo, tập huấn, thăm quan để chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, các công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt chú trọng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và nông dân, xây dựng nông thôn mới.
Tư vấn về công nghệ và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tại các địa phương trong vùng, lãnh thổ.
Tư vấn lập và xây dựng và triển khai các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực; quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của các vùng, địa phương.
Tư vấn, giám sát, đánh giá chất lượng nông sản đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.
Triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, tổ chức sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, thực phẩm an toàn và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới, thích hợp vào sản xuất và đời sống.

+ Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường và dịch vụ KH&CN
Phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng lãnh thổ.
Hoạt động về đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường.
Hoạt động về phân tích, đánh giá tác động môi trường.
Bảo vệ môi trường: Phân tích, xử lí môi trường...

+ Hoạt động đào tạo
Đào tạo lại cán bộ kĩ thuật, đào tạo nông dân.
Tập huấn kĩ thuật, thăm quan học tập kinh nghiêm...

+ Hoạt động hợp tác quốc tế
Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy các tổ chức quốc tế tài trợ cho phát triển Vùng.
Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ.
Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi kinh nghiệm..

+ Tổ chức sản xuât, kinh doanh các sản phẩm công nghệ có hàm lượng khoa hoc, công nghệ cao
Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ sinh học, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; giống cây trồng, các chế phẩm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ năng lượng mới, năng lượng sạch; sản phẩm công nghệ về xử lý và bảo vệ môi trường.
Ngành nghề, lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ:
Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, xác định các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho các các vùng, lãnh thổ;
Nghiên cứu, tiếp thu, giải mã, hoàn thiện công nghệ mới, xây dựng ngân hàng qui trình công nghệ và tiến bộ khoa học và công nghệ để chuyển giao vào thực tiễn sản xuất.
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ bảo quản chế biến để tạo năng suất cao, nông sản phẩm chất lượng và an toàn.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ môi trường (đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...).

+ Tư vấn, đánh giá giám sát:
Tư vấn về công nghệ và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tại các địa phương trong vùng, lãnh thổ.
Tư vấn lập và xây dựng và triển khai các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực; quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của các vùng, địa phương.
Tư vấn, giám sát, đánh giá chất lượng nông sản đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.
Triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, tổ chức sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, thực phẩm an toàn và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới, thích hợp vào sản xuất và đời sống.

+ Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ khoa học kỹ thuật:
Phân tích đánh giá chất lượng nông sản phẩm phục vụ cho quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ.

Liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tiếp thu, ươm tạo, lựa chọn các kết quả nghiên cứu, các công nghệ tiến bộ phù hợp cho từng vùng và chuyển giao các kết quả, công nghệ đó vào thực tiễn sản xuất phục vụ phát triển kinh tế địa phương và vùng lãnh thổ.

Chuyển giao công nghệ thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, đào tạo nông dân, tập huấn kỹ thuật.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:
Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và các hoạt động khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang