Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen đào cảnh (đào phai cánh kép, đào chuông...)”

Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen đào cảnh (đào phai cánh kép, đào chuông...)” đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của Viện Nghiên cứu và phát triển vùng.

Toàn cảnh buổi họp

Đề tài được phê duyệt đặt hàng với mục tiêu: Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống đào cảnh tại Lạng Sơn (Đào phai cánh kép và Đào chuông),  phục tráng và nhân giống được nguồn gen Đào cảnh phục vụ khai thác phát triển nguồn gen, có giá trị ứng dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Viện Nghiên cứu và phát triển vùng, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã đánh giá thuyết minh đề tài có tính khoa học và tính thực tiễn cao, đã nêu được tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá trị của cây Đào cảnh Lạng Sơn trên thị trường, đặc điểm sinh trưởng về phát triển của cây Đào cảnh từ đó luận giải về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài; Nội dung nghiên cứu đầy đủ, hệ thống và có tính logic, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra; Sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của tỉnh bao gồm: Báo cáo chuyên đề về đánh giá nguồn gen Đào cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Mô hình bảo tồn cây đào phai cánh kép và cây Đào chuông; Quy trình kỹ thuật về nhân giống và thâm canh cây Đào cảnh; Báo cáo tổng kết đề tài. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

Với những đánh giá như vậy, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã nhất trí trình phê duyệt tuyển chọn Viện Nghiên cứu và phát triển vùng – Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và Thạc sĩ Lê Đức Thắng là chủ nhiệm đề tài.

 Đỗ Phương Anh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang