Dự thảo Thông tư về xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Dự thảo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh vực bao gồm dịch vụ xây dựng các Văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường. Triển khai thực hiện Quyết định số 2099/QÐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này quy định 31 quy trình thực hiện cùng 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về 01 dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và 30 dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Dự thảo Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường và dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn do lường chất lượng.

Dự thảo được ban hành với mục đích đảm bảo hoạt động dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và dịch vụ duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường quốc gia tuân thủ quy định của pháp luật, tính đúng, tính đủ quy định liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ; Trên cơ sở các quy trình thực hiện, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đầy đủ, rõ ràng đối với hoạt động dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường quốc gia.

Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm đã thực hiện các năm gần đây, đảm bảo tính khả thi khi áp dụng bù đắp được chi phí thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, còn là cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng kế hoạch, dự toán hàng năm của các đơn vị sự nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang