Đồng Tháp: Triển khai chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông 

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 351/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Việc tổ chức thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, cụ thể, thiết thực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan tạo bước chuyển biến tích cực góp phần nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, có ít nhất 70% mô hình triển khai trong Chương trình được các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng; ít nhất 80% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong Chương trình có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị.

UBND tỉnh cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phân công các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai phù hợp, bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng năm, đảm bảo thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì chuyển giao kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới đến các tổ chức, đơn vị để xây dựng mô hình, nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến năm 2025, có ít nhất 70% mô hình triển khai trong Chương trình được các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng (ảnh minh họa)

Rà soát các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; kịp thời tham mưu điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực; Tiếp tục thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học công nghệ cho các đối tượng có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ, nông dân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới - Năm 2022: Tiếp tục thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ đang thực hiện; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giao và đề xuất triển khai mới một số nhiệm vụ mang tính cấp thiết đến năm 2025. Năm 2023 - 2025: Đề xuất, xét chọn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, trong đó: Ưu tiên xét chọn triển khai các đề tài đề xuất của địa phương, phục vụ kịp thời nhu cầu bức thiết trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ưu tiên triển khai đề tài, dự án có tính khả thi cao, trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp bách trong sản xuất, phù hợp điều kiện địa phương; ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác gắn với quy trình bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Nghiên cứu triển khai thử nghiệm mô hình ứng dụng công nghệ mới để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hà My - VietQ

Tags : chương trình khoa học công nghệ nông thôn mới
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang