Đề xuất khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo dự thảo, các nội dung chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm:

Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ: Chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định; chi công tác phí của các chuyên gia được mời tham gia công tác tư vấn; chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ Hội đồng;

Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có);

Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông;

Chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Dự thảo cũng nêu rõ một số định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đối với định mức chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, dự thảo quy định: Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với Chủ tịch Hội đồng, tối đa 1.150.000 đồng; đối với Phó chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng, mức chi tối đa 900.000 đồng; đối với Thư ký Hội đồng, mức chi tối đa 300.000 đồng...

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Theo dự thảo, khoán chi thực hiện nhiệm vụ là giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao khoán, gắn với trách nhiệm về các kết quả của nhiệm vụ được giao đúng mục tiêu, yêu cầu; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Nhiệm vụ được khoán chi theo một trong hai phương thức sau: a) Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; b) Nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Tiêu chí xác định khoán chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo 2 phương thức nêu trên thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang