Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: “Khối Cơ quan Bộ đóng góp rất trực tiếp vào công việc chung của Bộ”

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Khối cơ quan Bộ năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả công tác Khối cơ quan Bộ đạt được trong năm 2021 vừa qua. Có thể nói, các kết quả công tác của Khối cơ quan Bộ có những đóng góp rất trực tiếp vào công việc chung của Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Khối cơ quan Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo đơn vị: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Học viện KH,CN&ĐMST, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN cùng Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 17 đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao các kết quả công tác Khối cơ quan Bộ đạt được trong năm 2021 vừa qua

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Mai Dương, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN cho biết, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, sự đồng tình, chia sẻ, ủng hộ của các đơn vị trực thuộc Bộ, Khối cơ quan Bộ đã cố gắng nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Tích cực đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Trong năm 2021, Khối cơ quan Bộ được giao chủ trì xây dựng 13/19 (chiếm 68,4% tổng số văn bản của Bộ) văn bản trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng hoàn thiện, trình Bộ Chính trị 01 đề án, trình Chính phủ 03 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 06 Quyết định, đã trình ban hành 03 Thông tư…

Tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến hoạt động quản lý các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà khoa học, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hoạt động KH,CN&ĐMST của quốc gia.

Ngoài các văn bản chủ trì xây dựng, các đơn vị trong Khối đã phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình xin ý kiến Quốc hội đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Tập trung rà soát các tồn tại, hạn chế của pháp luật để khắc phục, thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ảnh hưởng lâu dài bởi đại dịch COVID-19…, qua đó kiến nghị, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN. Tính đến 18/12, Khối cơ quan Bộ được giao thực hiện 64/86 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng hạn.

Năm 2021, Khối cơ quan Bộ chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 và Nghị quyết số 50 của Chính phủ. Chủ trì, xây dựng các báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về tình tình thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST…

Đồng chí Nguyễn Mai Dương, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN trình bày báo cáo chính, nhất là các thủ tục hành chính trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chúng ta cần tạo môi trường thuận lợi nhất để phục vụ các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN. Chỉ có như vậy, chúng ta mới huy động được trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN - Văn phòng Bộ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang