Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1; Mã số: TTKHCN.DA.11-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1

Mã số: TTKHCN.DA.11-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra

a. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học; hoàn thiện công nghệ, ứng dụng thực tiễn; và chuyển giao, thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học MB1, tăng mật độ tế bào vi sinh vật trong chế phẩm đạt từ (≥ 108 CFU/ml) theo quy định về chế phẩm vi sinh vật hiện hành, để chế phẩm MB1 đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1, trang bị dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa quá quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu, đến đóng gói với quy mô công suất đạt 5 triệu lít/năm, thời gian lên men 7- 8 ngày, số lượng vi sinh ≥ 108 CFU/ml.

- Ứng dụng/khảo nghiệm thực tiễn, thương mại hoá chế phẩm sinh học MB1, chuyển giao quy trình sản xuất chế phẩm sinh học: Ký kết 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh MB1 cho các cơ sở sản xuất chế phẩm ở phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

2.2. Nội dung của dự án được triển khai

- Nghiên cứu thị trường cho chế phẩm sinh học MB1

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học MB1

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1 công suất đạt 5 triệu lít/năm

- Nghiên cứu xây dựng phương án thương mại hóa chế phẩm sinh học MB1

- Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học MB1

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Xuân Đại

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Vi sinh Việt Nam

5. Tổng kinh phí đăng ký:                                               6.775.000.000 đồng

Tổng kinh phí đã thực hiện:                                             3.417.620.000 đồng

Trong đó, kinh phí đăng ký từ ngân sách SNKH:             1.985.000.000 đồng

Trong đó kinh phí đề xuất từ ngân sách SNKH:               1.108.041.000 đồng

Kinh phí đăng ký từ nguồn khác:                                     4.790.000.000 đồng.

Kinh phí đã đầu tư từ nguồn khác:                                   2.309.579.000 đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 12 tháng

Bắt đầu: tháng 12/2019

Kết thúc: tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Theo Quyết định số 3584/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

Bắt đầu: tháng 01/2020

Kết thúc: tháng 6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang