Thông tin về kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, Mã số: ĐTĐL.CN-27/17

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ.

- Mã số: ĐTĐL.CN-27/17

- Kinh phí: 4.500 triệu đồng

- Thời gian thực hiện:

+ Theo Hợp đồng đã ký kết: 36 tháng (Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020).

+ Thực tế thực hiện: Được gia hạn: 1 Lần (06 tháng đến hết tháng 03/2021) từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 03 năm 2021. Theo Quyết định số 2478/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ.”, mã số đề tài: ĐTĐL.CN-27/17.

- Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Bửu Thạch.

- Các thành viên tham gia chính:

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm). 
2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6 năm 2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang