Thông tin đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Mai cây (Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Mai cây (Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Mã số: NVQG-2017/05.

Thuộc Chương trình: Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến 2030.

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu lâu dài: Khai thác và phát triển được nguồn gen Mai cây có năng suất, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được đặc điểm lâm học, đa dạng di truyền và giá trị nguồn gen Mai cây (lấy măng và thân).

- Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh Mai cây để lấy măng và lấy thân.

- Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật khai thác thân Mai cây.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật khai thác và sơ chế măng Mai cây đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng thành công 03 ha vườn sưu tập kết hợp khảo nghiệm giống Mai cây từ tối thiểu 3 xuất xứ ở mỗi tỉnh (1,0ha/vườn).

- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh lấy thân và măng tại 3 tỉnh với tổng diện tích 12 ha.

3. Tên chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

4. Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

5. Tổng kinh phí thực hiện:  3.600 triệu đồng

Trong đó: + Kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.600 triệu đồng

                + Nguồn vốn khác: 0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện:

- Bắt đầu (theo hợp đồng): Từ tháng 06 năm 2017

- Kết thúc (theo hợp đồng): Tháng 05 năm 2021

Thông tin đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Mai cây (Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, mã số: NVQG-2017/05
 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang