Về việc đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại văn bản số 120/BNV-ĐT ngày 11/01/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1. Đối với các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng

a) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2020, bao gồm:

- Thống kê kết quả thực hiện theo phụ lục 1, 2 gửi kèm.

- Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu cụ thể qua 5 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg:

+ Đối với công chức: (1) Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; (2) Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.

+ Đối với viên chức: (1) Bảo đảm đến năm 2020, ít nhất 60% và đến năm 2025, 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; (2) Đến năm 2020, ít nhất 70% và đến năm 2025, 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; (3) Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đến năm 2020.

b) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

- Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

- Thống kê kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao (theo Phụ lục 03 gửi kèm) và đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

c) Nêu những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg.

d) Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 163/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025.

2. Các đơn vị khác

a) Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, bao gồm:

- Thống kê kết quả thực hiện theo phụ lục 1 gửi kèm.

- Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu cụ thể qua 5 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg:

+ Đối với công chức: (1) Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; (2) Bảo đảm hàng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.

+ Đối với viên chức: (1) Bảo đảm đến năm 2020, ít nhất 60% và đến năm 2025, 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; (2) Đến năm 2020, ít nhất 70% và đến năm 2025, 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; (3) Hàng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

b) Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

c) Nêu những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg.

d) Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 163/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 04/02/2021file mềm gửi vào hộp thư điện tử: vkphuong@most.gov.vn.

II. Đề xuất khen thưởng

Căn cứ hướng dẫn khen thưởng của Bộ Nội vụ (gửi kèm theo), Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, lập hồ sơ để đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, đề nghị Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề xuất khen thưởng gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/02/2021. Bộ Khoa học và Công nghệ không xem xét, giải quyết các hồ sơ gửi sau thời hạn nêu trên.

Công văn này và các biểu mẫu kèm theo được đăng trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo. (Thông tin chi tiết liên hệ: Vương Kim Phương, điện thoại: 0435560615)./.

Công văn số 160/BKHCN-TCCB ngày 26/01/2021

Phụ lục III

Các Biểu mẫu

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang