Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) năm 2022

Thời điểm bắt đầu nhận HS 09/06/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 08/09/2021
Địa điểm nhận Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Nội dung

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS), cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực hợp tác

Khoa học Xã hội: Ưu tiên xem xét các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu về: chuyển đổi sinh kế cho người dân (đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi) gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; Việt Nam học (về văn hóa và con người Việt Nam).

- Khoa học Tự nhiên (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan; Sinh học): Ưu tiên xem xét các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến cảnh báo tai biến thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Công nghệ dự báo, cảnh báo môi trường cửa sông ven biển; Công nghệ sinh học.

 2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ

- Nhiệm vụ cần đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo các quy định hiện hành, cũng như đáp ứng các điều kiện của Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ Nghị định thư.

- Đối tác tham gia thực hiện: Mỗi nhiệm vụ cần có sự hợp tác tham gia thực hiện của đối tác phía Nhật Bản.

- Về phía Việt Nam, đối tượng tham gia tuyển chọn bao gồm các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

- Sản phẩm của nhiệm vụ phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với các sản phẩm dạng I, dạng II, dạng III và dạng IV, theo đó:

+ Sản phẩm dạng I: những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng, có hàm lượng khoa học cao, tối thiểu bằng hoặc cao hơn sản phẩm hiện có trên thị trường. Ưu tiên các nhiệm vụ có sản phẩm có thể đăng ký được về sở hữu trí tuệ.

+ Sản phẩm dạng II: các quy trình công nghệ tiên tiến; các báo cáo khuyến nghị chính sách, báo cáo đánh giá hiện trạng, v.v. được chuyển giao và có văn bản sẵn sàng tiếp nhận kết quả nghiên cứu của các đơn vị có liên quan. Ưu tiên các nhiệm vụ có sản phẩm là các công nghệ hoặc quy trình công nghệ có thể đăng ký được về sở hữu trí tuệ.

+ Sản phẩm dạng III: gồm ít nhất 01 bài báo được chấp nhận đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus, 02 bài báo trên các tạp chí có uy tín trong nước do quỹ Nafosted ban hành.

+ Sản phẩm dạng IV: Góp phần đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ (theo hướng luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ thực hiện theo các nội dung của nhiệm vụ).

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: tối đa 24 tháng.

3. Số lượng nhiệm vụ và kinh phí thực hiện

- Tổng cộng 02 nhiệm vụ sẽ được lựa chọn để cùng thực hiện.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tài trợ theo các nội dung thống nhất tại Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học mà hai Bên đã ký, trong đó:

+ Về phía Nhật Bản, JSPS hỗ trợ tối đa 2.500.000 Yên/năm/nhiệm vụ (tương đương 530 triệu VNĐ/năm/nhiệm vụ), bao gồm: kinh phí đi lại nội địa và quốc tế cho cán bộ nghiên cứu phía Nhật Bản; một số kinh phí cho cán bộ nghiên cứu Việt Nam sang trao đổi nghiên cứu tại Nhật Bản và chi phí có liên quan khác.

+ Về phía Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư từ nguồn ngân sách nhà nước (theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 10 /2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư), trong đó, kinh phí hỗ trợ tối đa không vượt quá 2,5 lần nguồn lực đóng góp của đối tác Nhật Bản.

4. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Hồ sơ phải được nộp theo quy định và hướng dẫn của cơ quan tài trợ của mỗi bên, trong đó:

- Về phía Nhật Bản: Hồ sơ phải nộp theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS).

- Về phía Việt Nam: hồ sơ tham gia tuyển chọn được nộp theo các yêu cầu quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Khoản 1, 2, Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

          Thời hạn nộp hồ sơtrước 17:00 ngày 8/9/2021.

5. Đánh giá và lựa chọn

Kết thúc thời gian kêu gọi chung, hồ sơ tham gia tuyển chọn sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định của mỗi bên. Những hồ sơ được nộp đồng thời đến Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) và Bộ Khoa học và Công nghệ và được hai bên xác nhận hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét, đánh giá.  

Thông tin liên hệ

    - Phía Việt Nam:   

Chị Nguyễn Hương Thu,

Chuyên viên chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tel: 024.39448901; E-mail: nhthu@most.gov.vn

- Phía Nhật Bản:

Yuna Maruyama (Ms.)
International Program Department
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Add: 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083, Japan
Email: kenkyouka13@jsps.go.jp

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang