Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu phát triển các nguồn gen lúa thích ứng với biến đổi khí hậu", mã số HNQT/SPĐP/05.16

Đăng bởi VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG vào lúc 06/04/2021

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Nghiên cứu phát triển các nguồn gen lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, mã số HNQT/SPĐP/05.16

2. Kinh phí thực hiện: 3250,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3250,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 26/12/2016 đến tháng 25/12/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Dương Xuân Tú

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2021.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo