1. THÔNG TƯ 02/2021/TT-BKHCN QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
  2. THÔNG BÁO 234/TB-BKHCN NĂM 2021 VỀ KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN TÙNG TẠI HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
  3. QUYẾT ĐỊNH 28/QĐ-BKHCN NĂM 2021 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP VÀ 02/NQ-CP
  4. QUYẾT ĐỊNH 3835/QĐ-BKHCN CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
  5. QUYẾT ĐỊNH 3297/QĐ-BKHCN NĂM 2020 VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  6. QUYẾT ĐỊNH 2684/QĐ-BKHCN NĂM 2020 VỀ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 02/2020/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH KHOẢN 1 ĐIỀU 41 NGHỊ ĐỊNH 70/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
  7. THÔNG TƯ 02/2020/TT-BKHCN VỀ HƯỚNG DẪN KHOẢN 1 ĐIỀU 41 NGHỊ ĐỊNH 70/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH
  8. VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BKHCN NĂM 2020 HỢP NHẤT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH