Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cung cấp dịch vụ Phân tích - Thí nghiệm như sau:

* PThực hiện phân tích đánh giá trên các đối tượng mẫu:
- Nhóm mẫu môi trường (đất; nước; không khí; chất thải…)
- Nhóm mẫu lương thực, thực phẩm.
- Nhóm mẫu khoáng sản.
- Nhóm mẫu hoá chất, phân bón.
- Nhóm mẫu đất, đá, vật liệu xây dựng.

* Dich vụ phân tích:
- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
- Kiểm tra đánh giá cảm quan.
- Phân tích chỉ tiêu cơ lý.
- Phân tích chỉ tiêu hóa học....
 

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang