Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo đúng các quy định của Luật KH&CN, Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Bộ KH&CN hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là bộ, ngành, địa phương), Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019. Chi tiết tại tệp đính kèm.

- Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017.

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824846
8