Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 thuộc các Chương trình trọng điểm (KC.02/16-20; KC.05/16-20; KC.09/16-20; KC.10/16-20) cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

1. Thực hiện các Quyết định số 261/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2017; 4011/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2016; 107/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2017; 4010/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020:
+ Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số KC.02/16-20;
+ Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20;
+ Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20;
+ Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”, mã số KC.10/16-20;
- Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 103550 KHTHTC ngày 24/10/2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính về các nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã phê duyệt danh mục nhưng chưa tuyển chọn được hồ sơ trúng tuyển;
2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 05/01/2018 (Thứ 6).
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.
7. Danh mục các nhiệm vụ đã phê duyệt nhưng chưa tuyển chọn được hồ sơ trúng tuyển thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.02/16-20; KC.05/16-20; KC.09/16-20; KC.10/16-20 các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.
CÁC TỆP TIN KÈM THEO:

Chương trình KC.02/16-20

Chương trình KC.05/16-20

Chương trình KC.09/16-20

Chương trình KC.10/16-20

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825837
19