Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí, chức năng
1.1. Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (IRRD) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Regional Research and Development (viết tắt là IRRD)

1.2. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

1.3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Viện có trụ sử chính đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1.Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững các vùng. Tham gia nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

2.2.Nghiên cứu, tiếp thu, thử nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá và hoàn thiện công nghệ; xây dựng hệ thống quy trình kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để chuyển giao cho các địa phương và vùng.

2.3.Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp Khoa học và Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho các vùng. Quan trắc, đánh giá tác động môi trường, tư vấn việc ứng dụng công nghệ trong xử lý môi trường, khai thác tài nguyên nước và thực hiện các dịch vụ môi trường khác.

2.4.Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý của Bộ và cung cấp thông tin, tư liệu trên cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

2.5.Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạchphát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương và vùng.

2.6.Tư vấn về phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương và vùng.

2.7.Tư vấn, giám sát, phân tích, đánh giá và công nhận chất lượng vật tư, sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế; tư vấn xây dựng phòng Thí nghiệm đạt chuẩn ISO.

2.8.Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, nông dân.

2.9.Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo, trao đổi chuyên gia và tổ chức khảo sát trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài.

2.10.Ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các địa phương và vùng.

2.11.Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2.12.Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.

2.13.Quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824864
10