Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Nghiên cứu
 • Nguồn gốc Đề tài cấp Bộ

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng CNSH Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Đề tài Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài: Đánh giá đặc diểm nông sinh học, xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp giống bưởi đường Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài: Đánh giá đặc diểm nông sinh học, xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp giống bưởi đường Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài: Đánh giá đặc diểm nông sinh học, xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp giống bưởi đường Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Trang 1 / 4