Dịch vụ quy hoạch - IRRD

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng được hình thành từ Dự án Quốc tế của UNDP tài trợ “Quy hoạch phát triển Vùng Đồng bằng Sông Hồng”. Đến nay, Viện có đầy đủ chức năng và kinh nghiệm để thực hiện các chương trình Quy hoạch trên các lĩnh vực khác nhau như:


1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.
2. Quy hoạch Khoa học và Công nghệ.
3. Quy hoạch sử dụng đất.
4. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
5. Quy hoạch tái định cư.
6. Quy hoạch phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp.
7. Quy hoạch vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung.
8. Quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư nông thôn.
9. Quy hoạch sản phẩm chủ lực; Quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác