Đo vẽ bản đồ - IRRD

I. NĂNG LỰC THỰC HIỆN
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 655 hoạt động trên các lĩnh vực chính như:
1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2000;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
5. Thành lập các loại bản đồ chuyên đề;
6. Khảo sát, đo đạc công trình.